Có 2 kết quả:

庇护 tý hộ庇護 tý hộ

1/2

tý hộ

giản thể

Từ điển phổ thông

che trở, bảo vệ