Có 1 kết quả:

憎嫉 tăng tật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thù ghét.