Có 1 kết quả:

僧籍 tăng tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sổ ghi tên tuổi tăng ni.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sổ sách ghi chép tên tuổi nhà tu.