Có 2 kết quả:

姿势 tư thế姿勢 tư thế

1/2

tư thế

giản thể

Từ điển phổ thông

tư thế, dáng điệu

tư thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

tư thế, dáng điệu