Có 2 kết quả:

咨詢 tư tuân咨询 tư tuân

1/2

tư tuân

phồn thể

Từ điển phổ thông

cố vấn, tư vấn

Một số bài thơ có sử dụng

tư tuân

giản thể

Từ điển phổ thông

cố vấn, tư vấn