Có 2 kết quả:

将近 tương cận將近 tương cận

1/2

tương cận

giản thể

Từ điển phổ thông

gần, sát

tương cận

phồn thể

Từ điển phổ thông

gần, sát

Một số bài thơ có sử dụng