Có 1 kết quả:

相克 tương khắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xung đột, không hợp nhau.