Có 1 kết quả:

詳盡 tường tận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rõ hết sự việc.