Có 2 kết quả:

橡胶 tượng giao橡膠 tượng giao

1/2

tượng giao

giản thể

Từ điển phổ thông

cao su

tượng giao

phồn thể

Từ điển phổ thông

cao su