Có 1 kết quả:

藉事 tạ sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vin vào việc này để làm việc khác. Mượn việc. Cũng như Tạ đoan 藉端.