Có 1 kết quả:

鑿名 tạc danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghi tên vào bảng, chỉ sự thi đậu. Truyện Hoa Tiên có câu » Gương trời soi rõ mảnh tình, vẽ lòng lá sắc lạc danh biển vàng « — Cũng chỉ sự nổi tiếng, tên tuổi được ghi khắc.