Có 1 kết quả:

造立 tạo lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây dựng nên.