Có 1 kết quả:

造反 tạo phản

1/1

tạo phản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm phản

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chống lại người trên.