Có 1 kết quả:

造天立地 tạo thiên lập địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây trời dựng đất, chỉ lúc trời đất mới nên hình.