Có 1 kết quả:

雜役 tạp dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc lặt vặt.