Có 1 kết quả:

雜流 tạp lưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạng người làm các nghề lặt vặt ( thầy bói, thầy thuốc, thầy địa lí… ).

Một số bài thơ có sử dụng