Có 2 kết quả:

左边 tả biên左邊 tả biên

1/2

tả biên

giản thể

Từ điển phổ thông

bên trái, phía trái

tả biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

bên trái, phía trái

Một số bài thơ có sử dụng