Có 2 kết quả:

写信 tả tín寫信 tả tín

1/2

tả tín

giản thể

Từ điển phổ thông

viết thư

tả tín

phồn thể

Từ điển phổ thông

viết thư