Có 1 kết quả:

汛地 tấn địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất đóng quân để phòng giặc.