Có 2 kết quả:

寻求 tầm cầu尋求 tầm cầu

1/2

tầm cầu

giản thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm, mưu cầu

tầm cầu

phồn thể

Từ điển phổ thông

tìm kiếm, mưu cầu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm.