Có 2 kết quả:

寻阳 tầm dương潯陽 tầm dương

1/2

tầm dương

giản thể

Từ điển phổ thông

bến sông Tầm Dương bên Trung Quốc