Có 1 kết quả:

習練 tập luyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trau giồi cho giỏi và làm cho quen.