Có 1 kết quả:

集成 tập thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gom góp lại mà nên.

Một số bài thơ có sử dụng