Có 1 kết quả:

則度 tắc độ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép tắc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn mức phải theo.