Có 1 kết quả:

塞職 tắc chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấp đầy phận sự mình. Làm cho qua việc.