Có 1 kết quả:

則例 tắc lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệ luật nhất định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khuôn phép, lề lối phải theo.