Có 1 kết quả:

贈別 tặng biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem đồ vật cho người khác trong lúc chia tay.

Một số bài thơ có sử dụng