Có 1 kết quả:

祭冠 tế quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mũ đội khi cúng tế.