Có 1 kết quả:

齊驅 tề khu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chạy ngang nhau, ý nói tài sức bằng nhau.