Có 1 kết quả:

弊薄 tệ bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn ở xấu xa.