Có 1 kết quả:

弊病 tệ bệnh

1/1

tệ bệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bệnh tật, căn bệnh
2. điểm yếu, nhược điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ xấu xa, hư hỏng. Điều xấu.