Có 1 kết quả:

敝屣 tệ tỷ

1/1

tệ tỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giày dép đi đã mòn