Có 2 kết quả:

並舉 tịnh cử并举 tịnh cử

1/2

tịnh cử

phồn thể

Từ điển phổ thông

cùng làm song song

Một số bài thơ có sử dụng

tịnh cử

giản thể

Từ điển phổ thông

cùng làm song song