Có 3 kết quả:

塑胶 tố giao塑膠 tố giao素交 tố giao

1/3

tố giao

giản thể

Từ điển phổ thông

keo dán nhựa

tố giao

phồn thể

Từ điển phổ thông

keo dán nhựa

tố giao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người bạn vẫn chơi với nhau từ trước

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối liên lạc bạn bè từ lâu.

Một số bài thơ có sử dụng