Có 1 kết quả:

素門 tố môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa trống, chỉ cảnh nhà nghèo.