Có 1 kết quả:

最好 tối hảo

1/1

tối hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tốt nhất

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt nhất.

Một số bài thơ có sử dụng