Có 1 kết quả:

最初 tối sơ

1/1

tối sơ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đầu tiên, trước tiên, thứ nhất

Một số bài thơ có sử dụng