Có 1 kết quả:

摧敗 tồi bại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư hỏng xấu xa.

Một số bài thơ có sử dụng