Có 2 kết quả:

存貨 tồn hoá存货 tồn hoá

1/2

tồn hoá

phồn thể

Từ điển phổ thông

kho hàng

tồn hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

kho hàng