Có 1 kết quả:

組合 tổ hợp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lập thành từng nhóm, nối kết với nhau.