Có 2 kết quả:

总结 tổng kết總結 tổng kết

1/2

tổng kết

giản thể

Từ điển phổ thông

tổng kết

tổng kết

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổng kết

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gồm tóm lại.