Có 2 kết quả:

子規 tử quy子规 tử quy

1/2

tử quy

giản thể

Từ điển phổ thông

chim đỗ quyên, chim cuốc