Có 2 kết quả:

自动 tự động自動 tự động

1/2

tự động

giản thể

Từ điển phổ thông

tự động

tự động

phồn thể

Từ điển phổ thông

tự động

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm theo ý mình, không bị ai sai khiến — Chạy được một mình ( nói về máy móc ).

Một số bài thơ có sử dụng