Có 2 kết quả:

祀器 tự khí自棄 tự khí

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ thờ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mình làm hư hỏng con người mình.

Một số bài thơ có sử dụng