Có 2 kết quả:

自來水 tự lai thuỷ自来水 tự lai thuỷ

1/2

tự lai thuỷ

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước máy

tự lai thuỷ

giản thể

Từ điển phổ thông

nước máy