Có 1 kết quả:

字尾 tự vĩ

1/1

tự vĩ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hậu tố, đuôi