Có 1 kết quả:

諰諰 tai tai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ sợ hãi.