Có 2 kết quả:

三達徳 tam đạt đức三達德 tam đạt đức

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba nết tốt lớn, gồm Nhân, Trí và Dũng.

Từ điển trích dẫn

1. Ba đức, gồm “trí” 智, “nhân” 仁 và “dũng” 勇. ◇Lễ Kí 禮記: “Trí, nhân, dũng tam giả, thiên hạ chi đạt đức dã” 知, 仁, 勇三者, 天下之達德也 (Trung Dung 中庸).