Có 2 kết quả:

三塗 tam đồ三途 tam đồ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ba đường ác nghiệp, gồm “súc sinh”畜生 thú vật, “ngạ quỷ” 餓鬼 quỷ đói và “địa ngục” 地獄 địa ngục.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ ba con đường mà kẻ gây nghiệp ác phải trải qua, gồm Địa ngục, Ngạ quỷ và Súc sinh.

Một số bài thơ có sử dụng