Có 2 kết quả:

三峡 tam hạp三峽 tam hạp

1/2

tam hạp

giản thể

Từ điển phổ thông

chỉ 3 nhánh hợp thành sông Trường Giang